جستجو

فاضل پور

تخصص: ماموگرافی، سونوگرافی، رادیوگرافی، دانسیتومتری، پانورکس
رزومه:
شماره پزشکی:
تصویربرداری
توضیح کامل در مورد خدمت تصویربرداری
مراکز خدماتی